ANNO1616, gevestigd te Zoetemanring 1A, 3214 GA Zuidland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS  

Zoetemanring 1A  

3214 GA Zuidland  

Email:info@anno1616.nl  

Website: www.anno1616.nl  

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN  

ANNO1616 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en producten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:   

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer,e-mailadres, IP-adres, bankrekening   

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN  

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anno1616.nl, dan verwijderen wij deze informatie.  

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN  

ANNO1616 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

  • Het afhandelen van jouw bestelling  
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten  
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren  
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken  
  • Verzenden van onze nieuwsbrief  

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN  

ANNO1616 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  

FINANCIËLE GEGEVENS (FACTUREN)

Om bestellingen uit het verleden te kunnen inzien voor de belastingdienst en boekhouding zullen we deze gegevens 7 jaar bewaren.  

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN  

ANNO1616 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ANNO1616 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

COOKIES  

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. ANNO1616 gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij ANNO1616 geen cookies ontvangt.  

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN  

Je hebt het recht omje persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ANNO1616 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@anno1616.nl  

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN  

ANNO1616 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@anno1616.nl 

ANNO1616

NIEUWSBRIEF